free site templates

Tähelepanu! Oleme pikendanud Tehnoloogiatähe konkursi tähtaega. Ootame endiselt väga teie lugusid, kuid alles poole aasta pärast: uus tähtaeg on 14. oktoober 2020.

Ajad on kiired ja jagamist väärt lugusid sünnib praegu kõikjal üle Eesti. Tahame anda teile aega rahulikult oma tööd teha, puhata ja seejärel kokkuvõtteid teha. Kohtumiseni oktoobris 2020!


Tehnoloogiatäht 2020

Konkursiga tunnustame koole, kes on loonud noortele
digipädevuste ja IKT õppimiseks parimad võimalused. Tahame jagada neid inspireerivaid lugusid laiemalt.

Auhinnafond 15 000 eurot

Kõik finaali jõudnud saavad tunnustusplaadi “Tehnoloogiatäht 2020”.

Ootame konkursile üldhariduskoole, kes õpetavad digipädevusi mitmekülgselt ja pakuvad võimalikult paljudele õpilastele ka keerukamaid IKT-oskusi nagu tarkvaraarendus, programmeerimine, veebidisain, animatsioon, robootika vmt.


Kas teie koolis õpetatakse IKT-oskusi kohustuslikuna või valikainete abil? On need lõimitud teiste õppeainetega? Olete panustatud kõvasti õppekeskkonna uuendamisse? Julgustate noori võistlustel oma teadmisi proovile panema? Võimalusi on palju ja kõik need on head. Tahame kuulda just teie kooli lugu.  

Kuidas osaleda?

1

Pange kirja
oma kooli lugu

ehk kirjeldus digipädevuste ja IKT-õpetusest teie koolis. Et teil oleks kergem kirjutada ja meil kergem hinnata, oleme allpool pannud kirja küsimused, millele sellest loost vastuseid otsime.

2

Lisage
illustreeriv materjal

Selleks sobib ükskõik milline visuaalne lahendus, mis kõige paremini teie kooli digipädevuste ja IKT-õpetust tutvustab - video, fotogalerii, animatsioon, koomiks vms.

3

Esitage
need tähtajaks

Vormistage oma koolilugu kuni 5-leheküljeliseks PDF-dokumendiks, lisage lingid illustreerivale materjalile, kontaktandmed ning esitage lisatud lingi kaudu hiljemalt 14. oktoobril 2020

Mida kooliloosse kirja panna?

Laadi alla Word-dokumendina

 • Sissejuhatus ehk kust kõik algas? Milline on olnud digipädevuste ja IKT-oskuste õpetuse areng läbi aastate teie koolis? Kes on olnud teie eeskujud? Kas ja kuidas olete arvestanud sellega, mis noori huvitab?
 • Digipädevuste ja IKT-oskuste õpetus meie koolis. Palun pange kindlasti kirja, millised on õppevõimalused erinevates õppeastmetes ja kui paljudele õpilastele suudetakse õpet pakkuda: 
  - Kas digipädevusi õpetatakse kõikides kooliastmetes? Kuidas on digipädevuste õpe teie koolis korraldatud (Ainelõiminguna, eraldi tundide või projektõppena? Millised kokkulepped on õpetajate vahel ja kuidas need on korraldatud? Millele on suunatud põhirõhk?)
  - Kui paljudele õpilastele pakutakse süvendatud IKT-oskusi? Milliseid? 
  - Kes teie koolis IKT-õppe arendamise eest vastutab? Kes veel sellesse on kaasatud, kas nt aineõpetajad või veel keegi?
 • Õppesisu. Milline on IKT-õppe õppesisu ning milliseid materjale kasutate? Kust olete saanud inspiratsiooni õppesisu ülesehituseks? Palun lisage IKT-oskuste õpetamise puhul ka link ainekava(de)le.
 • Õpilase teadmised. Millised teadmised ja oskused omandab õpilane iga kooliastme lõpuks? Kuidas seda hindate ja mõõdate? Palun lisage kindlasti ka näiteid ja viiteid: nt digipädevuse tasemetöö, kooli oma hindamissüsteem, IKT-õppe tööd, blogid, praktilised tööd vms.
 • Tehnoloogia. Milliste tehniliste lahenduste abil te õpet annate? Milliseid seadmeid ja tarkvara teie koolil on olnud võimalik kasutada?
 • Koostöö. Kas ja millist koostööd olete teinud teiste haridusasutuste või huvikoolidega? Kooli omanikuga? Ettevõtetega?
 • Üritused. Millistel valdkonna olümpiaadidel, võistlustel jt üritustel on teie kooli õpilased oma teadmisi proovile pannud? Lisage palun osalenud laste arv. 
  - Informaatikaolümpiaad
  - FLL (First Lego League)
  - Robotex
  - Küberpähkel
  - Kübernaaskel
  - Kübernõel
  - ProgeTiigri tulevikutegija
  - Muu. Lisage palun võistluse (sh piirkondlikud või koolisisesed) nimi ja osalejate arv
 • Väljakutsed. Millised on olnud suurimad väljakutsed ja takistused?
 • Plaanid. Mida plaanite lähima 2-3 aasta jooksul veel digipädevuste ja IKT oskuste arendamisel ette võtta?
 • Ja lõpuks - palun andke üks hea soovitus teistele Eesti koolidele – milline lahendus, otsus või muudatus töökorralduses on teid sellel teel kõige rohkem edasi aidanud?

Lisainfo

Konkursi auhinnafond on 15 000 eurot.
Kõik finalistid saavad tunnustusmärgi "Tehnoloogiatäht 2020".

14. oktoober 2020. Konkursitööde esitamise tähtaeg.
Tehnoloogiatähe tunnusplaadid antakse koolidele kätte pidulikul üritusel, mille toimumiskuupäeva veel täpsustame.

Hindajateks on HITSA, Haridus- ja teadusministeeriumi, üldhariduskoolide, ülikoolide, kutsekoolide ja ettevõtete esindajad.

Hindamisel jaotuvad punktid järgmiselt:
30% Digipädevuste ja IKT-oskuste õpetuse süsteemne ja läbimõeldud rakendamine.
20% Õpilaste omandatud teadmiste ja oskuste monitoorimine koolis.
20% Õpetamiseks vajaliku tehnilise varustatuse loomine ning õpilastele võimaluste pakkumine oma oskuste proovile panekuks.
30% IKT-õppest osa saavate õpilaste arv ja osakaal. (EHISes olevate andmete põhjal, neid uuesti esitada pole vaja) 

Kõige inspireerivamad koolilood avaldame lühendatud kujul siinsamas konkursilehel tehnoloogiatäht.ee. Enne avaldamist laseme koolidel oma lood üle vaadata.

Jaga ja kutsu koolid osalema